Algemene Voorwaarden

De 5e dag zet zich in voor een betere wereld. Een wereld waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen en waarin wordt doorgeven wat ontvangen wordt. Een van de idealen van De 5e Dag is dat ingewikkelde juridische disclaimers niet nodig zijn. Zover zijn we echter nog niet en daarom deze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring. Deze hebben betrekking op de dienstverlening die De 5e Dag aanbiedt. We vragen jou deze teksten zorgvuldig te lezen voor je gebruik maakt van onze diensten.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken die gemaakt worden door De 5e dag te Amsterdam en de vertegenwoordigers van deze organisatie (verder te noemen: De 5e dag), met de vertegenwoordigers van de scholen waar we mee samenwerken (verder te noemen: de school) en met de freelance docenten (hierna te noemen: invaldocenten) die door bemiddeling van De 5e dag invallen op de school.
 2. Alleen als er uitdrukkelijk, via de mail, via telefonische berichten of via de app, andere afspraken zijn gemaakt, kan van deze voorwaarden worden afgeweken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts wanneer en voor zover deze schriftelijk door De 5e dag aan de wederpartij zijn bevestigd.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die De 5e dag (mede) door derden laat uitvoeren.
 5. De algemene voorwaarden zijn ook geschreven voor de medewerkers en directie van De 5e dag.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere (algemene) voorwaarden van een wederpartij wordt door De 5e dag uitdrukkelijk afgewezen.
 7. In het geval één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op wat voor moment dan ook geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De 5e dag en de wederpartij zullen dan op basis van overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de ongeldig of vernietigde bepalingen afstemmen. Hierbij worden het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk gerespecteerd en nageleefd.
 8. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 9. In het geval De 5e dag niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De 5e dag in welke mate dan ook het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 1 – Totstandkoming afspraken

 1. Deze afspraken kunnen door het akkoord gaan in een formulier, via de telefoon, via Whatsapp, berichten of email worden gemaakt door De 5e dag en de school en of de invalleraar/vakdocent.
 2. Als er in de communicatie duidelijke verschrijvingen of vergissingen zijn gemaakt, zijn de  partijen niet verplicht om eraan te voldoen.

Artikel 2 – Uitvoering van de afspraken School en De 5e Dag

 1. De school zorgt ervoor dat de docent de juiste informatie heeft over de volgende onderwerpen:
  1. het aantal leerlingen
  2. wie de docent introduceert bij de groep/klas
  3. of er nog bijzonderheden zijn over specifieke leerlingen waarvan het van belang is dat de invaldocent dit weet
  4. wat de vaste programmaonderdelen zijn van de dag (zoals pauzes)
  5. of er nog andere informatie is die van belang is voor de invaldocent
 2. De invaldocent is altijd in staat om een volledig lesprogramma te verzorgen. De school mag altijd voorstellen om hiervan af te wijken. De school en de invaldocent moeten van te voren samen overeenstemming bereiken over het definitieve dagprogramma.
 3. De invaldocent is aanwezig tot de leerlingen opgehaald/naar huis/bij de opvang zijn en het lokaal netjes is achtergelaten. De invaldocent hoeft daarna niet nog andere taken te verrichten en kan direct vertrekken.
 4. Als door De 5e dag of door De 5e dag ingeschakelde derden werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Reis- en verblijfkosten van De 5e dag en door haar ingeschakelde derden komen voor rekening van de School, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 6. De 5e dag is bevoegd hetgeen overeengekomen in verschillende fasen uit te voeren en het dan uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. De School draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan De 5e dag aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De 5e dag worden verstrekt.
 8. In het geval de voor de uitvoering van hetgeen overeengekomen, de benodigde gegevens niet op tijd aan De 5e dag zijn verstrekt, heeft De 5e dag het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voorkomende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de School in rekening te brengen.
 9. De 5e dag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De 5e dag is uitgegaan van door de School verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 3 – Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum.
 2. Facturen worden per invaldag of als een totaal van de die week ingevallen dagen gefactureerd, per school of schoolbestuur.
 3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door De 5e dag aangewezen bank- of girorekening.
 4. De 5e dag heeft het recht om de bemiddeling op te schorten als niet aan de verschuldigde betalingen is voldaan.
 5. Als de betaling niet tijdig plaatsvindt, zal De 5e dag een herinnering sturen.
 6. Wanneer de wederpartij niet, niet op tijd of niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in overtreding. In dat geval is De 5e dag bevoegd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen vanaf de dag dat de wederpartij in gebreke is gebleven ten aanzien van zijn betalingsverplichting.

Artikel 4 – Onderwijs door de invaldocent

 1. De 5e dag stimuleert de freelance docenten die door onze bemiddeling op de scholen invallen met een lesprogramma, om constant te werken aan het verbeteren van hun vakmanschap. De 5e dag is echter niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de programma’s: alle docenten zijn freelancers die zelfstandig hun werk doen.
 2. De school is verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de invulling van het dagprogramma met de invaldocenten. De 5e dag stelt contactgegevens van de docent beschikbaar aan de school om dit mogelijk te maken.
 3. De 5e dag verwacht dat de school contact opneemt als de school niet tevreden is over de kwaliteit van het onderwijs en zal dan met de school een passende oplossing of compensatie bespreken.

Artikel 5 – Overige Onderwerpen

 1. De school kan freelance docenten die via De 5e dag hebben ingevallen op de school en die een uitzonderlijk goede indruk maken, een contract aanbieden als dat in combinatie is met een opleidingstraject (zij-instroom, verkorte of reguliere pabo).
 2. Scholen zullen freelance invaldocenten van De 5e dag géén contracten aanbieden waardoor De 5e dag bemiddelingskosten misloopt, anders dan beschreven in 30.
 3. Scholen mogen alleen na uitdrukkelijke toestemming van de freelance docent in kwestie gebruik maken van de door de docent zelf geschreven/ontworpen lesprogramma’s of lesonderdelen die door de docenten zijn gebruikt tijdens een invaldag. De docent blijft altijd eigenaar hiervan.

Artikel 6 – Ontbinding

 1. Een school is contractueel gebonden aan de afspraak op het moment dat de freelance invaldocent is voorgesteld aan de school (via de telefoon of via de mail).
 2. Bij annulering door de wederpartij tot 5 werkdagen voor de opdracht worden er geen kosten in rekening gebracht. In overleg kan de opdracht na annulering worden verplaatst.
 3. In geval van annulering in de periode liggend tussen de 5 werkdagen en 48 uur voor de opdracht worden eenmalig de bemiddelingskosten plus halve docenten fee in rekening gebracht.
 4. Bij annulering binnen 48 uur voor de (de eerste dag van de) opdracht of activiteit brengt De 5e dag de kosten in rekening en worden eventueel al betaalde kosten niet meer teruggestort.
 5. Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten.

Artikel 7 – Overmacht

 1. De 5e dag is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting tegenover de School als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, door de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de School komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden het volgende verstaan (naast wat daarover in de wet en jurisprudentie staat): alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De 5e dag geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor De 5e dag niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden of omstandigheden waarmee de veiligheid van de deelnemers niet kan worden gewaarborgd. Werkstakingen in het bedrijf van De 5e dag of van derden vallen hieronder. De 5e dag heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen wanneer de omstandigheid, die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De 5e dag zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. De 5e dag kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is elk van de partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover De 5e dag tijdens het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De 5e dag bevoegd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De wederpartij is verplicht deze factuur te betalen alsof er sprake was van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. De 5e dag zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar tevredenheid van de School uit te voeren. In geval van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de zijde van De 5e dag zal De 5e dag slechts verplicht tot het – geheel of gedeeltelijk, deze keuze is aan De 5e dag – kosteloos opnieuw uitvoeren van de overeengekomen prestatie of tot het geheel of gedeeltelijk terugbetalen of crediteren van het voor die prestatie ontvangen of in rekening gebrachte bedrag. De 5e dag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder ook kosten voor misgelopen mensuren en misgelopen inkomsten vallen. De 5e dag is om die reden slechts aansprakelijk tot de factuurwaarde van de prestatie die door De 5e dag is uitgevoerd.
 2. De School is verplicht om de tekortkoming van De 5e dag per omgaande te melden. Iedere aanspraak van de wederpartij vervalt uiterlijk dertig werkdagen nadat de betreffende prestatie is uitgevoerd of zoveel eerder als door de wet is bepaald.
 3. De bepaling in lid 1 is niet van toepassing in het geval dat de verzekeraar van De 5e dag verplicht is om in verband met de door de School geleden schade tot uitkering over te gaan. In dat geval is de aansprakelijkheid van De 5e dag beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in verband met die schade daadwerkelijk aan of ten behoeve van de wederpartij is uitgekeerd.

Artikel 9 – Vrijwaring

 1. De School vrijwaart De 5e dag voor eventuele aansprakelijkheid van deelnemers of andere derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
 2. De 5e dag is niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemers aan De 5e dag- bijeenkomsten of activiteiten als gevolg van ongevallen of diefstal tijdens de reis van en naar en de aanwezigheid tijdens die bijeenkomsten of activiteiten. De School blijft op ieder moment aansprakelijk voor haar deelnemers en vrijwaart De 5e dag.

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 2. Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de school ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Verhouding Invalleraar en De 5e Dag (Freelance overeenkomst van opdracht) 

Hetgeen hier beschreven en overeengekomen is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 13 – 10 – 2015 onder nummer 9051596334 beoordeelde overeenkomst. Door het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden, wordt een vakdocent/invalleraar Partij.  De 5e dag VOF, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Harmen van Doorn, hierna te noemen: “Opdrachtgever”; en Vakdocent / invalleraar worden aangeduid met  “Opdrachtnemer”. Gezamenlijk genoemd als “Partijen”; 

Overwegende: 

 • Opdrachtgever is een onderneming die gespecialiseerd is in de bemiddeling en het ter beschikking stellen van zelfstandige vakdocenten als invallers in voorschoolse opvang en basisonderwijs waardoor inleners problemen in de planning en beschikbaarheid van leerkrachten en medewerkers kunnen oplossen;
 • Opdrachtnemer is een zelfstandig vakdocent, houdt een besloten vennootschap in stand en is bereid en in staat is om een eigen programma te ontwikkelen en uit te voeren op locatie van de voorschoolse opvang en/ of het basisschool om problemen in de planning en beschikbaarheid van leerkrachten en medewerkers op te lossen. 
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben uitdrukkelijk de bedoeling om geen arbeidsovereenkomst maar een overeenkomst van opdracht te sluiten. 
 • Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW; 
 • Er is geen onderwijsinspectie of –toezicht van toepassing op de kunst- en cultuureducatie en er zijn geen wettelijk geregelde examens en diploma’s. 

komen overeen

Artikel 1 – Werkzaamheden 

De opdrachtnemer zal voor de opdrachtgever werkzaamheden op het terrein van de 1. kunst- en cultuureducatie, 2. Wetenschap & Techniek, 3. Mens en Natuur, 4. Bewegen en Sport, en 5. Mediawijsheid verrichten die bestaan uit het het verzorgen van een zelf ontwikkeld lesprogramma.

De 5e dag kan aan opdrachtnemer een opdracht verstrekken, maar is hiertoe nooit verplicht. Als De 5e dag aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt, gelden de voorwaarden, rechten en plichten uit deze overeenkomst. Opdrachtnemer kan de opdracht accepteren, maar is hiertoe nooit verplicht. 

Artikel 2 – Inhoud en uitvoering 

Er bestaat geen gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft de artistieke leiding en bepaalt zelf de inhoud van de activiteiten. Het staat opdrachtnemer vrij om het overeengekomen resultaat naar eigen inzicht te verwezenlijken, waarbij de activiteiten moeten voldoen aan hetgeen vooraf aan de cursisten is bekendgemaakt. 

Artikel 3 – Duur en omvang

De overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd van één schooljaar en wordt zonder opzegging stilzwijgend verlengt. De omvang van de werkzaamheden zal op oproepbasis zijn.

Artikel 4 – Vervanging 

Opdrachtnemer kan de afgesproken werkzaamheden deels of geheel door een ander laten verrichten. Opdrachtnemer licht opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in, behoudens in geval van overmacht. Opdrachtnemer dient zich ervan te vergewissen dat de vervanger tenminste op hetzelfde niveau de werkzaamheden kan verrichten; opdrachtgever kan een vervanger weigeren indien deze niet voldoet aan dit niveau. Opdrachtnemer blijft jegens opdrachtgever ook bij vervanging aansprakelijk voor het resultaat. Bij ziekte of verhindering van opdrachtnemer zorgt opdrachtnemer zelf voor vervanging. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor schade die ontstaat als gevolg van het onvoldoende tijdig doorgeven van ziekte of verhindering. Bij ziekte of verhindering van opdrachtnemer vindt geen betaling van honorarium en onkosten plaats indien de werkzaamheden geen doorgang vinden omdat opdrachtnemer geen vervanging heeft gevonden. Bij ziekte van opdrachtnemer of diens vervanger zal de opdrachtnemer de werkzaamheden zo snel mogelijk op een nader overeen te komen moment alsnog verrichten. 

Artikel 5 – Gebruik van materialen en eigendommen 

Opdrachtnemer maakt deels gebruik van eigen materialen en gereedschappen en/of deels van materialen en gereedschappen van de opdrachtgever. Hij/zij staat garant voor een oordeelkundig gebruik van eigendommen van opdrachtgever en de aan hem/haar toevertrouwde zaken, zoals de sleutel van het gebouw of leslokaal. Bij vervanging dient opdrachtnemer op dezelfde wijze garant te staan voor gebruik door zijn/haar vervanger. Schade door nalatigheid of onoordeelkundig gebruik kan verhaald worden op opdrachtnemer. Indien gewenst door opdrachtnemer zorgt opdrachtgever voor een veilige en afgesloten opslag van eigendommen van opdrachtnemer. Opdrachtgever draagt binnen zijn locatie zorg voor de eigendommen van opdrachtnemer zoals een goed huisvader betaamt. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van opdrachtnemer wanneer die schade wordt veroorzaakt tijdens de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. 

Artikel 6 – Plaats van de werkzaamheden 

De werkzaamheden zullen in de regel plaatsvinden op de door opdrachtgever aangegeven locatie. Deze zal per plaatsing kunnen verschillen.

Artikel 7 – Honorarium 

Het honorarium van opdrachtnemer bedraagt 

 • Standaard – hele dag Euro 185 Korte dag Euro 130
 • Extra – hele dag Euro 235 Korte dag Euro 165
 • Naast bovenstaande tarieven kan de opdrachtnemer standaard 15 Euro reiskosten per dag in rekening brengen.

In dit honorarium zijn alle werkzaamheden begrepen, zoals bijvoorbeeld de tijd voor voorbereiding, overleg met de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger, klant- en oudercontacten en presentaties. De in het kader van de opdracht door opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte materiaal- en reiskosten worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht op basis van onderliggende nota’s en specificaties. Het honorarium en onkosten worden – ook in geval van vervanging – slechts betaald aan opdrachtnemer. 

Indien tussen De 5e dag en opdrachtnemer voor aanvang van een opdracht schriftelijk (per e- mail of anderszins) andere bedragen of tarieven overeengekomen zijn, dan zullen die bedragen of tarieven gelden voor die ene opdracht. 

In het geval wet- en regelgeving wijzigen of beslissingen van een overheidsinstantie zoals de Belastingdienst van invloed zijn op (een) bovengenoemde vergoeding(en), dan heeft De 5e dag met ingang van het tijdstip van de wijziging of beslissing het recht bovengenoemde vergoeding(en) te wijzigen overeenkomstig de wijziging of beslissing. Opdrachtnemer zal dan de gewijzigde tarieven hanteren. 

Los van voorgaande, is De 5e dag gerechtigd de tarieven te wijzigen. De 5e dag zal de tariefswijziging schriftelijk kenbaar maken en voor de ingangsdatum een kalendermaand in acht nemen.

Opdrachtgever zendt wekelijks achteraf aan opdrachtnemer een duidelijke door De 5e dag vormgeven gespecificeerde factuur. 

Opdrachtgever factureert de voorschoolse opvang dan wel de basisschool. Na ontvangst van betaling van de voorschoolse opvang dan wel de basisschool, ontvangt opdrachtnemer betaling van Opdrachtgever. Ten aanzien van de facturatie en betaling vervult opdrachtgever uitsluitend een administratieve- en bemiddelingsfunctie. Het debiteurenrisico ligt bij opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer stemt ermee in dat Opdrachtgever namens opdrachtnemer de basisschool of de voorschoolse opvang factureert. 

De gebruikelijke betalingstermijn van de factuur van opdrachtnemer is 31 dagen mits de factuur door de voorschoolse opvang of basisschool is betaald. 

Artikel 8 – Opdracht

Opdrachtnemer draagt ervoor zorg dat De 5e dag altijd in het bezit is van een van hem/ haar geldige en toepasselijke Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Indien opdrachtnemer geen onderwijsbevoegdheid heeft voor het primair onderwijs en/ of materiaal of een programma vervaardigd dat geen deel uitmaakt van het door overheidswege bepaalde verplichte lesprogramma, draagt de basisschool er voor zorg dat er voor het geven van les in het primair onderwijs bevoegde leerkracht in (loon)dienst van de basisschool voortdurend beschikbaar is (voor overleg met en ondersteuning van) opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer is verplicht De 5e dag dezelfde dag op de hoogte te stellen als er sprake is van een onregelmatigheid (zoals incidenten met betrekking tot veiligheid of gezondheid van kinderen of het niet beschikbaar zijn van een voor het primair onderwijs bevoegde leerkracht). 

Opdrachtnemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat hij/ zij voorafgaand en gedurende de opdracht, werkt in de uitoefening van een bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van een beroep overeenkomstig de eisen die de wet en de Belastingdienst daaraan stelt. Opdrachtnemer is verplicht om De 5e dag onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien de feiten en omstandigheden wijzigen waardoor opdrachtnemer niet meer als zelfstandige (in de uitoefening van een beroep of bedrijf) kan worden beschouwd. 

Artikel 8 – Geheimhouding 

Opdrachtnemer verklaart alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever, waaronder de bedrijfsgegevens en financiële en technische gegevens, waaronder hij/zij uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen geheim te houden, alsmede de naam van opdrachtgever niet op enigerlei wijze voor reclamedoeleinden te zullen gebruiken. Een en ander op straffe van een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten behoeve van opdrachtgever van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) exclusief incassokosten en wettelijke rente, voor het enkele feit van de overtreding en € 1.000 (zegge: éénduizend euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt. 

Artikel 9 – Relatiebeding 

Het is opdrachtnemer niet toegestaan tijdens of na afloop van de werkzaamheden scholen van opdrachtgever te werven voor de eigen onderneming. Tevens is het opdrachtnemer niet toegestaan om soortgelijke werkzaamheden uit te voeren voor andere bemiddelaars. Bij overtreding van een of beide verboden is opdrachtnemer jegens opdrachtgever een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) verschuldigd voor het enkele feit der overtreding en € 1.000 (zegge: éénduizend euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de opdrachtnemer in overtreding is. Alsdan zijn tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtnemer. De hiervoor genoemde boete laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot betaling van een volledige schadevergoeding aan opdrachtgever indien de schade meer mocht belopen dan gemeld boetebedrag.  

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die hij/zij mocht veroorzaken bij de uitoefening van de werkzaamheden. 

Artikel 11 – Intellectueel eigendom 

Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, komen toe aan opdrachtgever voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren. 

Artikel 12 – Opzegging

Ieder der partijen kan deze overeenkomst opzeggen met inachtneming van een maand. 

Artikel 13 – Toepasselijk recht/ bevoegde rechter 

Partijen verklaren dat op deze overeenkomst het Nederlandse recht van toepassing is. Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn aan de uitspraak van de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de statutaire vestigingsplaats van opdrachtgever is gelegen.

III Privacy Statement

De 5e Dag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@5edag.nl Harmen van Doorn is de Functionaris Gegevensbescherming van De 5e Dag. Harmen is te bereiken via info@de5edag.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De 5e Dag verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Indien iemand de nieuwsbrief wil ontvangen, kan hij/zij een naam en emailadres achterlaten. Indien iemand wil solliciteren, kan iemand het sollicitatieformulier (Google Forms) gebruiken. Indien een school een kennismakingsgesprek verzoekt, kan de school een contactformulier invullen (Google Forms).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzameld geen gegevens, ook niet van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.  We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@5edag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De 5e Dag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

De 5e Dag neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De 5e Dag) tussen zit. De 5e Dag gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: HS ten behoeve van de verwerking van sollicaties, waarbij op basis van vooraf opgestelde criteria sollicitanten afgewezen kunnen worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De 5e Dag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende  persoonsgegevens: Naam, naam school en emailadres – worden 2 jaar bewaard ten behoeve van het verzenden van de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

De 5e Dag verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De 5e Dag gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De 5e Dag en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar harmen@5edag.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De 5e Dag wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De 5e Dag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@5edag.nl