Beleid Gewenst Gedrag

 1. Beleidsplan Gewenst Gedrag
 2. Actiepunten ter continue verbetering
 3. Logboek 

Bijlage I: conceptbrief ouders en docenten

BijlageII: functie -en taakomschrijving VCP

 1. Beleidsplan Gewenst gedrag

In dit document heeft De 5e Dag vastgelegd hoe er gewenst gedrag wordt gestimuleerd, risicosituaties te mijden en seksuele intimidatie op scholen te voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven hoe er wordt omgegaan bij een eventueel incident van ongewenst gedrag door vakdocenten, leerlingen of andere betrokkenen.

 1. Gewenste omgang bevorderen

Het is belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen binnen hun school. Hier hoort bij dat zij zich niet seksueel geïntimideerd mogen worden. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken heeft iedere school een aantal omgangsregels opgesteld.

De 5e Dag heeft per school een vertrouwenspersoon (VCP – zie BIJLAGE II). Het gaat daarbij om zowel een taakomschrijving als de contactgegevens. Aan de vakdocent, schoolbestuur en ouders wordt gevraagd om ongewenst gedrag bij de VCP te melden wanneer zij dit tegenkomen of vermoeden

2. Vakdocent

Naast de algemene omgangsregels zijn er aanvullende regels voor de vakdocent die een actieve rol spelen rondom de leerling. ( hierna genoemd vakdocent)

Het gaat om de volgende regels:

 • De vakdocent zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de leerling zich veilig kan voelen
 • De vakdocent onthoudt zich ervan leerlingen te bejegenen op een wijze die de leerling in zijn/haar waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de leerling door te dringen dan nodig is in het kader van het onderwijs
 • De vakdocent onthoudt zich ervan elke vorm (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de leerling
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen vakdocent en de leerling tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik
 • De vakdocent mag de leerling niet op een zodanige wijze aanraken dat de leerling en/of vakdocent deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten
 • De vakdocent onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook
 • De vakdocent zal tijdens de lesdagen gereserveerd en met respect omgaan met de leerling en met de ruimte waarin deze zich bevindt
 • De vakdocent heeft de plicht -voor zover in zijn vermogen ligt- de leerling te beschermen tegen schade en (machts) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de leerling behartigt, is de vakdocent verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed uit kunnen oefenen
 • De vakdocent zal de leerling geen (im) materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de vakdocent aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de leerling die in een onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan
 • De vakdocent zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de leerlingen is betrokken. Indien de vakdocent gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen
 • In die gevallen waarin deze regels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vakdocent in de geest hiervan te handelen

Tevens wordt er van alle vakdocenten gevraagd een Verklaring Omtrent gedrag (VOG) te overleggen.

 1. Situaties van ongewenst gedrag oplossen

Wanneer er zich een situatie voordoet waarin een leerling of betrokkene zich geïntimideerd voelt, kan de basisschool, dan wel de leerling, dan wel de ouder/verzorger van de leerling, terecht bij de vertrouwenspersoon(VCP) van De 5e Dag. Deze is te bereiken via info@5edag.nl

De VCP zal het volgende protocol volgen:

StapOmschrijvingWieOpmerkingen
1.ConstateringVCP 
2.Non – actiefVCP / account manager school 
3.VOG re-check VCP 
4.School informerenVCP / account manager school 
5.Hoor en wederhoorVCP 
6.Vergadering bestuur De 5e DagVCP & bestuur 
7.Informeren partijenVCP 
8.Aangifte / Geen aangifteVCP

 

 


3. Actiepunten tot continue verbetering

In dit document heeft De 5e Dag vastgelegd hoe er gewenst gedrag wordt gestimuleerd, risicosituaties te mijden en ongewenst gedrag / seksuele intimidatie op scholen te voorkomen. 

Het beleid daartoe dient continu te worden verbeterd. Verbeterpunten worden geagendeerd en tot actiepunten verwerkt.

DatumOmschrijvingAanbrengerVerantwoordelijkStatus
 Het beleid ongewenst gedrag expliciet terug laten komen bij intake vakdocent   
 Vakdocenten worden niet goed geïnformeerd betreffende eventuele bijzonderheden omtrent leerlingen en kunnen hier geen rekening mee houden. Hoe kan dit beter?    
 0 meting bij vakdocenten onderdeel maken van het educatieve groeipad in de vorm van survey vakdocenten    
 Opnemen in het verplichte 2 jaarlijkse intervisie moment van vakdocenten (Co-Teaching programma)   
     
 1. Logboek 

Het logboek is per 1 mei 2020 open. 

Datum Incident Wie / Case #VCPStatus
     
     

* Docenten worden i.v.m. privacy redenen alleen met hun docent nummer vermeld. 

I: conceptbrief ouders en docenten

…… Naam werkgever van de beklaagde

…… De verantwoordelijke persoon bij de werkgever van de beklaagde

…… Straat 

…… Postcode en plaats

Per (aangetekende) post en/of per e-mail verzonden naar: ………………. 

 

Datum:  ……

Betreft:  klacht ongewenst gedrag

 

Geachte ….. 

Er heeft zich een situatie voorgedaan waarover ik een klacht wil indienen met betrekking tot ongewenst gedrag. Ik wil dat de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) ongewenst gedrag de klacht gaat onderzoeken.  Ik zal u naast onderstaande informatie de hieronder genoemde bijlage(n) toesturen.

 1. Omschrijving van de werksituatie

Ik zal eerst een omschrijving geven van de situatie waarin het ongewenste gedrag heeft plaatsgevonden. …………….. (Hier kunt u een beschrijving opnemen van de situatie waarin het ongewenst gedrag zich heeft voorgedaan. Bijvoorbeeld de schoolsituatie, zoals de locatie en de klas waar u kind les heeft, wat uw rol is als ouder/verzorger of docent, schooldirecteur etc.) 

 1. Mijn klacht

Mijn klacht is: ……………..

 1. De toelichting op mijn klacht

Ik zal een schets geven van de omstandigheden die mij aanleiding geven om de klacht in te dienen. Ik zal hieronder zo veel als mogelijk de feiten weergeven en de gebeurtenissen in tijd beschrijven. Hierbij zal ik verwijzen naar de bijlagen die ik met de klacht zal meesturen.

Laat ik beginnen met …………….. (Graag zo compleet en concreet mogelijk de relevante feiten schetsen. Geef duidelijk aan wanneer dat heeft plaatsgevonden. Als er getuigen zijn, dan kunt u deze noemen. Kunt u de gedraging niet zelf bewijzen, dan kunt u het aannemelijk maken door uit te leggen waaruit gedragingen indirect afgeleid kunnen worden) 

 1. Wat is er eerder door mij ondernomen

Ik heb wel / niet getracht om de klacht te bespreken met ……………..

– Optie 1 = Dit overleg is als volgt verlopen …………….. Uit dit overleg is uiteindelijk gekomen dat ……………..

– Optie 2 = De reden om mijn klacht niet te bespreken is ……………..

 1. Eventuele verhindering in de komende drie maanden

In de komende drie maanden ben ik verhinderd (door vakantie) in de volgende periode ………………..

Verzoek tot onderzoek door onafhankelijke partij

Graag zie ik een ontvangstbevestiging van de klacht tegemoet en word ik geïnformeerd over de verdere procedure.  Ik wens dat de klacht zorgvuldig onderzocht wordt en verzoek om dat onderzoek te laten uitvoeren door de VCP.

Met vriendelijke groet,

…………….. [naam] 

 

Bij deze brief stuur ik de volgende bijlagen mee: 

 1. Overzicht van de gegevens van betrokkenen
 2. ……………..  bewijsstukken,
 3. …………….. de onderlinge correspondentie over de klacht,

Overzicht van de gegevens van betrokkenen

Mijn gegevens

Volledige voornaam en achternaam: ……………..

Adres (postadres): ……………..

Telefoonnr. (mob): ……………..

E-mailadres(sen): ……………..

Gegevens van degene(n) waartegen de klacht zich richt (voor zover bekend)

Naam beklaagde: ……………..

Adres beklaagde ……………..

Telefoonnummer beklaagde (mob) ……………..

E-mailadres beklaagde ……………..

Gegevens van de werkgever van de beklaagde: 

Naam werkgever ……………..

Adres werkgever ……………..

Verantwoordelijke / contactpersoon werkgever: ……………..

Telefoonnummer van deze persoon: ……………..E-mailadres van deze persoon: ……………..

 

II: Functie -en taakomschrijving Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Inhoudsopgave

1    Inleiding

2    Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

3    Taken en bevoegdheden van de vertrouwenscontactpersoon

4    Gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid VCP

5    Omschrijving ongewenst gedrag

6    Vaardigheden van de vertrouwenscontactpersoon

7    Werkwijze vertrouwenscontactpersoon bij een klacht

7.1 Verwijzing

7.2 Bemiddeling

7.3 Advisering

7.4 Preventie

7.5 Ondersteuning

1 Inleiding

(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuishoren in een goed en stimulerend leerklimaat. Het bestuur van De 5e Dag probeert dit soort ‘ongewenst gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en heeft in dit kader een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

2  Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

De 5e Dag wil een bemiddelingsbureau zijn waar leerlingen, vakdocenten en andere betrokkenen zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. De vertrouwenscontactpersoon heeft een taak in het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leerlingen.

Zij/Hij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van slachtoffers, beschuldigde, bestuur en evt. de bond) bij een incident binnen een school.

Landelijke wetgeving heeft bepaald dat ook scholen volgens de ARBO wet, een vertrouwenscontactpersoon kunnen aanstellen. Bij deze voldoet De 5e Dag aan de regelgeving vanuit de ARBO wet. De vertrouwenscontactpersoon is vanuit het bestuur benoemd.

 • Taken en bevoegdheden van de vertrouwenscontactpersoon
 1. Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag maar verdere actie niet gewenst wordt.
 2. Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag.
 3. Het in behandeling nemen van problemen van leerlingen met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Te trachten de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden, of door er één in te schakelen. Of door te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van betrokkene.
 4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ten aanzien van het beleid op het terrein van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan. De                                            vertrouwenscontactpersoon is verantwoording schuldig aan de bestuursvoorzitter. Tenminste 1 x per jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de bestuursvoorzitter over de klachten die haar/hem hebben bereikt. Zij geeft daarbij tenminste aan: de gevolgde procedure en de kwantiteit van klachten.
 5. Waar mogelijk preventief te werk gaan. Bij signalering van mogelijke problemen op het gebied van ongewenst gedrag, wordt dit met betrokkenen besproken.
 6. Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren of toetsen over al dan niet overschrijden van grenzen.
 7. Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan.
 • Gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid voor vertrouwenscontactpersoon
 1. De vertrouwenscontactpersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met het slachtoffer of andere personen die een beroep op haar doen of tot wie zij/hij zich richt. Daarom belooft de vertrouwenscontactpersoon alle betrokkenen geheimhouding van hetgeen hem/haar bij de uitoefening van zijn/haar functie als vertrouwenscontactpersoon ter kennis komt.
 2. Tevens zorgt de vertrouwenscontactpersoon ervoor dat de documentatie  en archivering van gegevens geschiedt in overeenstemming met het vertrouwelijke karakter ervan. Dit geldt ook voor de werkaantekeningen die de                                                      vertrouwenscontactpersoon voor zichzelf maakt.
 3. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als het slachtoffer en/of andere personen schriftelijk   toestemming geven tot het doorbreken van deze belofte tot geheimhouding, of wanneer zeer dringende redenen aanwezig zijn zoals                                   beschreven in 4.4
 4. Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken persoon om informatie aan derden te verstrekken, kan de vertrouwenscontactpersoon zich pas ontheven achten van de belofte tot geheimhouding indien tenminste voldaan is aan al de vijf hieronder genoemde voorwaarden:
 1. Alles is in het werk gesteld de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen.
 2. De vertrouwenscontactpersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding.
 3. Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen.
 4. Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren.
 5. De vertrouwenscontactpersoon is er vrijwel zeker van dat doorbreking van de geheimhouding de schade aan betrokkene of anderen in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.
 6. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de vertrouwenscontactpersoon zijn/ haar redenen om de geheimhouding te doorbreken met een ter zake kundige partij bespreken alvorens de geheimhouding te doorbreken.
 7. De vertrouwenscontactpersoon brengt betrokkenen op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken, alvorens dit daadwerkelijk te doen.
 8. Indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de vertrouwenscontactpersoon betrokkene onverwijld naar een andere vertrouwenspersoon en/of instantie
 1. Omschrijving ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag verstaat De 5e Dag de volgende categorieën gedragingen:

 • Verbale agressie (bijvoorbeeld intimideren, insinueren, schelden, schreeuwen, treiteren)
 • Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen)
 • Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten)
 • Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen maken, aanranding en verkrachting)
 1. Vaardigheden van de vertrouwenscontactpersoon

De functie van een vertrouwenscontactpersoon in een vereniging heeft als complexheid in zich, dat de persoon in deze functie kan worden benaderd door alle partijen die betrokken zijn bij een hieronder genoemde situatie. Deze partijen (kunnen) zijn; het slachtoffer of de ouders, de beschuldigde en de school die te maken krijgt met:

 1. Vormen van ongewenst gedrag herkennen en signaleren.
 2. Partijen, betrokken bij ongewenst gedrag opvangen en hulp bieden.
 3. Partijen, betrokken bij ongewenst gedrag, informeren over procedures en regelgeving inzake ongewenst gedrag.
 4. Zich op adequate wijze binnen de vereniging presenteren en ongewenst gedrag binnen de vereniging bespreekbaar kunnen maken.
 1. Werkwijze vertrouwenscontactpersoon bij een klacht

De vertrouwenscontactpersoon zal trachten door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de gemelde klacht. Zij volgt hierbij het in dit document beschreven protocol.

7.1 Verwijzing

Het kan zijn dat een andere klachtenregeling meer geschikt is voor de behandeling van de melding/klacht. In dat geval zal de vertrouwenscontactpersoon dit met betrokkenen bespreken en doorverwijzen. Daarnaast kan het in geval van beschuldiging van strafbare zaken, noodzakelijk zijn om aan te dringen op het doen van aangifte bij de politie. Bij kinderen onder de 12 jaar kan het nodig zijn, al dan niet met instemming van het slachtoffer (zie 4.4.) contact op te nemen met ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en de politie.

7.2 Bemiddeling

De vertrouwenscontactpersoon streeft ernaar problemen uit de wereld te helpen door bemiddeling. Het slachtoffer zal, na een gesprek, eerst het advies krijgen om een gesprek aan te gaan met de beschuldigde. Als betrokkene daarmee akkoord gaat, neemt de vertrouwenspersoon contact op met de beschuldigde. Soms kunnen de problemen opgelost worden in één of meerdere gesprekken onder leiding van de vertrouwenscontactpersoon, tussen de betrokkenen. Soms kan de oplossing gevonden worden in een gesprek tussen de vertrouwenscontactpersoon en de beschuldigde. Dit alles gebeurt alleen met de instemming van het slachtoffer en de beschuldigde.

7.3 Advisering

Het is ook mogelijk dat de vertrouwenscontactpersoon één of meer gesprekken met de betrokkenen voert, waardoor diegene mogelijkheden ziet om zelf tot een oplossing van het probleem te komen.

7.4 Preventie

De vertrouwenscontactpersoon heeft een taak in de preventie van ongewenst gedrag. Daartoe zal bij het kader, waaronder schooldirectie, schoolbesturen en vakdocenten bekend gemaakt moeten worden met gedragsnormen en het oppakken van de signalen van ongewenst gedrag.

Voorop staat dat de hele school een verantwoordelijkheid heeft in het naleven van gedragsnormen.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken die gemaakt worden door De 5e dag te Amsterdam en de vertegenwoordigers van deze organisatie (verder te noemen: De 5e dag), met de vertegenwoordigers van de scholen waar we mee samenwerken (verder te noemen: de school) en met de freelance docenten (hierna te noemen: invaldocenten) die door bemiddeling van De 5e dag invallen op de school.
 2. Alleen als er uitdrukkelijk, via de mail, via telefonische berichten of via de app, andere afspraken zijn gemaakt, kan van deze voorwaarden worden afgeweken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts wanneer en voor zover deze schriftelijk door De 5e dag aan de wederpartij zijn bevestigd. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die De 5e dag (mede) door derden laat uitvoeren. 
 5. De algemene voorwaarden zijn ook geschreven voor de medewerkers en directie van De 5e dag.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere (algemene) voorwaarden van een wederpartij wordt door De 5e dag uitdrukkelijk afgewezen.
 7. In het geval één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op wat voor moment dan ook geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De 5e dag en de wederpartij zullen dan op basis van overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de ongeldig of vernietigde bepalingen afstemmen. Hierbij worden het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk gerespecteerd en nageleefd.
 8. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 9. In het geval De 5e dag niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De 5e dag in welke mate dan ook het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Totstandkoming afspraken

 1. Deze afspraken kunnen via de telefoon, via Whatsapp, berichten of email worden gemaakt door De 5e dag en de school en of de docent.
 2. Als er in de communicatie duidelijke verschrijvingen of vergissingen zijn gemaakt, zijn de  partijen niet verplicht om eraan te voldoen.

Uitvoering van de afspraken

 1. De school zorgt ervoor dat de docent de juiste informatie heeft over de volgende onderwerpen:
  1. het aantal leerlingen
  2. wie de docent introduceert bij de groep/klas
  3. of er nog bijzonderheden zijn over specifieke leerlingen waarvan het van belang is dat de invaldocent dit weet
  4. wat de vaste programmaonderdelen zijn van de dag (zoals pauzes)
  5. of er nog andere informatie is die van belang is voor de invaldocent
 2. De invaldocent is altijd in staat om een volledig dagprogramma te verzorgen. De school mag altijd voorstellen om hiervan af te wijken. De school en de invaldocent moeten van te voren samen overeenstemming bereiken over het definitieve dagprogramma.
 3. De invaldocent is aanwezig tot de leerlingen opgehaald/naar huis/bij de opvang zijn en het lokaal netjes is achtergelaten. De invaldocent hoeft daarna niet nog andere taken te verrichten en kan direct vertrekken.
 4. Als door De 5e dag of door De 5e dag ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 5. Reis- en verblijfkosten van De 5e dag en door haar ingeschakelde derden komen voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 6. De 5e dag is bevoegd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het dan uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan De 5e dag aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De 5e dag worden verstrekt. 
 8. In het geval de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan De 5e dag zijn verstrekt, heeft De 5e dag het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voorkomende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen. 
 9. De 5e dag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De 5e dag is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum.
 2. Facturen worden per invaldag of als een totaal van de die week ingevallen dagen gefactureerd, per school of schoolbestuur.
 3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door De 5e dag aangewezen bank- of girorekening.
 4. De 5e dag heeft het recht om de bemiddeling op te schorten als niet aan de verschuldigde betalingen is voldaan.
 5. Als de betaling niet tijdig plaatsvindt, zal De 5e dag een herinnering sturen.
 6. Wanneer de wederpartij niet, niet op tijd of niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in overtreding. In dat geval is De 5e dag bevoegd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen vanaf de dag dat de wederpartij in gebreke is gebleven ten aanzien van zijn betalingsverplichting.

Onderwijs door de invaldocent

 1. De 5e dag stimuleert de freelance docenten die door onze bemiddeling op de scholen invallen met een lesprogramma, om constant te werken aan het verbeteren van hun vakmanschap. De 5e dag is echter niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de programma’s: alle docenten zijn freelancers die zelfstandig hun werk doen.
 2. De school is verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de invulling van het dagprogramma met de invaldocenten. De 5e dag stelt contactgegevens van de docent beschikbaar aan de school om dit mogelijk te maken.
 3. De 5e dag verwacht dat de school contact opneemt als de school niet tevreden is over de kwaliteit van het onderwijs en zal dan met de school een passende oplossing of compensatie bespreken.

Overige Onderwerpen

 1. De school kan freelance docenten die via De 5e dag hebben ingevallen op de school en die een uitzonderlijk goede indruk maken, een contract aanbieden als dat in combinatie is met een opleidingstraject (zij-instroom, verkorte of reguliere pabo). 
 2. Scholen zullen freelance invaldocenten van De 5e dag géén contracten aanbieden waardoor De 5e dag bemiddelingskosten misloopt, anders dan beschreven in 30.
 3. Scholen mogen alleen na uitdrukkelijke toestemming van de freelance docent in kwestie gebruik maken van de door de docent zelf geschreven/ontworpen lesprogramma’s of lesonderdelen die door de docenten zijn gebruikt tijdens een invaldag. De docent blijft altijd eigenaar hiervan.

Ontbinding

 1. Een school is contractueel gebonden aan de afspraak op het moment dat de freelance invaldocent is voorgesteld aan de school (via de telefoon of via de mail).
 2. Een school is contractueel gebonden aan de afspraak op het moment dat de freelance invaldocent is voorgesteld aan de school (via de telefoon of via de mail).
 3. Bij annulering door de wederpartij tot 5 werkdagen voor de opdracht worden er geen kosten in rekening gebracht. In overleg kan de opdracht na annulering worden verplaatst. 
 4. In geval van annulering in de periode liggend tussen de 5 werkdagen en 48 uur voor de opdracht worden eenmalig de bemiddelingskosten plus halve docenten fee in rekening gebracht.
 5. Bij annulering binnen 48 uur voor de (de eerste dag van de) opdracht of activiteit brengt De 5e dag de kosten in rekening en worden eventueel al betaalde kosten niet meer teruggestort. 
 6. Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten.

Overmacht

 1. De 5e dag is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting tegenover de wederpartij als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, door de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de wederpartij komen. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden het volgende verstaan (naast wat daarover in de wet en jurisprudentie staat): alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De 5e dag geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor De 5e dag niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden of omstandigheden waarmee de veiligheid van de deelnemers niet kan worden gewaarborgd. Werkstakingen in het bedrijf van De 5e dag of van derden vallen hieronder. De 5e dag heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen wanneer de omstandigheid, die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De 5e dag zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. De 5e dag kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is elk van de partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover De 5e dag tijdens het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De 5e dag bevoegd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De wederpartij is verplicht deze factuur te betalen alsof er sprake was van een afzonderlijke overeenkomst.

Aansprakelijkheid

 1. De 5e dag zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar tevredenheid van de wederpartij uit te voeren. In geval van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de zijde van De 5e dag zal De 5e dag slechts verplicht tot het – geheel of gedeeltelijk, deze keuze is aan De 5e dag – kosteloos opnieuw uitvoeren van de overeengekomen prestatie of tot het geheel of gedeeltelijk terugbetalen of crediteren van het voor die prestatie ontvangen of in rekening gebrachte bedrag. De 5e dag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder ook kosten voor misgelopen mensuren en misgelopen inkomsten vallen. De 5e dag is om die reden slechts aansprakelijk tot de factuurwaarde van de prestatie die door De 5e dag is uitgevoerd.
 2. De wederpartij is verplicht om de tekortkoming van De 5e dag per omgaande te melden. Iedere aanspraak van de wederpartij vervalt uiterlijk dertig werkdagen nadat de betreffende prestatie is uitgevoerd of zoveel eerder als door de wet is bepaald. 
 3. De bepaling in lid 1 is niet van toepassing in het geval dat de verzekeraar van De 5e dag verplicht is om in verband met de door de wederpartij geleden schade tot uitkering over te gaan. In dat geval is de aansprakelijkheid van De 5e dag beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in verband met die schade daadwerkelijk aan of ten behoeve van de wederpartij is uitgekeerd. 

Vrijwaring

 1. De wederpartij vrijwaart De 5e dag voor eventuele aansprakelijkheid van deelnemers of andere derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
 2. De 5e dag is niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemers aan De 5e dag- bijeenkomsten of activiteiten als gevolg van ongevallen of diefstal tijdens de reis van en naar en de aanwezigheid tijdens die bijeenkomsten of activiteiten. De wederpartij blijft op ieder moment aansprakelijk voor haar deelnemers en vrijwaart De 5e dag.

Geschillen en toepasselijk recht

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 2. Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de school ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.