Photo Taken In Trieste, Italy

Categories

Deel op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Nieuw:de Kennisbank voor vakdocenten

De 5e Dag gelooft in vakleerkrachten, die vanuit hun eigen expertise een lesdag/reeks inrichten. Om te zorgen dat deze passie & expertise tot hun recht komen, worden vakdocenten in hun groeipad begeleid. 

De nieuwe kennisbank biedt daarbij een schat van kennis voor vakdocenten: artikelen, boeken, documentaires, film en nog veel meer. Maar deze kennisbank staat niet op zich zelf en is ingebed in een groter geheel.

Vakdocent versus docent

Eén van de belangrijkste pijlers voor goed docentschap is de relatie met je leerlingen. Zonder een goede relatie, kan er geen plezier en geen leerproces plaatsvinden. Als vakleerkracht heb je een andere band met een groep, dan als groepsleerkracht. Je ziet leerlingen minder vaak en daarom duurt het soms wat langer voordat ze jou vertrouwen. Daarom is het juist als vakleerkracht extra belangrijk om te investeren in de band met je leerlingen. Maar ook met investeren in jezelf, om bewust en bekwaam voor les te geven. De 5e Dag helpt haar vakdocenten hierbij.

Competentiepijlers

Bij de werving en inzet van vakdocenten wordt er gekeken naar passie voor onderwijs. Opvolgend wordt er geselecteerd op basis van opleiding, didactisch inzicht en ervaring. We doen dit op basis van 5 competentiepijlers:

  1. Pedagogisch handelen: De docent creëert een veilig en duidelijk klimaat voor de groep en individuele leerlingen;
  2. Vakdidactisch handelen: De docent ontwikkelt een afwisselend en veelzijdig    dagprogramma vanuit procesgerichte/ onderzoekende didactiek + creëren betekenisvolle contex
  3. Interpersoonlijk handelen: De vakdocent kan pedagogisch-didactisch handelen afstemmen op groepsdynamiek-en klimaat
  4. Organisatie: De vakdocent bereidt lessen zorgvuldig voor en hanteert effectief klassenmanagement.
  5. Attitude: De vakdocent is representatief, open en professioneel.

We houden ook rekening met de bekende 3 onderwijs pijlers: 1. Procesgericht, 2. Veilige omgeving en 3. Authentiek en creatief. Samen vormen dit de basis van het groeipad dat de 5e Dag vakdocenten biedt.  

De piramide

Als we het middelen en instrumenten die horen bij het groeipad in een figuur willen duiden, is de piramide een ideaal. De eerste brede laag wordt gevormd door de  1. kennisbank. Het biedt de vakdocent de mogelijkheid tot zelfstudie. Per competentiepijler zijn er artikelen, boeken, documentaires, film en nog meer. Het is echter natuurlijk wel belangrijk om te weten waar je als vakdocent staat.

Assessments

Om gericht te kunnen studeren is reflectie op competentie ontwikkeling nodig. Deze reflectie kan gezien worden als de betrokkenheid van de vakdocent bij het eigen leren. De vakdocent bepaalt waar hij/zij aan wil werken en identificeert daarbij standaarden, uitgangspunten en criteria. Om hen hierbij te helpen biedt de 5e Dag  2. Self assessments. Zo weet de vakdocent waar zij/hij staat. Maar…zelfstudie is slechts het begin.  

Trainingen & Webinars

Samen leer je meer en met 3. training en coaching helpen we vakdocenten in hun professionele  ontwikkeling. We doen dit op basis van individuele behoeftes, maar ook op basis van het kennisniveau per competentiepijler gemeten over de gehele community van vakdocenten. Zo kunnen we iedereen de aandacht geven, in elke fase van het groeipad van de vakdocent.

Naast de onderwijskundige trainingen, bieden we ook          4. trainingen in lesprogramma’s en lesreeksen. Dit doen we samen met partners zoals bijvoorbeeld NEMO Science Museum, maar ook met individuele vakdocenten die trainingen verzorgen aan andere vakdocenten.

Intervisie en co- teaching

5. Intervisie is een professionele uitwisseling tussen vakdocenten en het doel is de deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Op een school heeft een invaldocent niet altijd iemand om even van gedachte te wisselen, te evalueren of ‘het hart te luchten. Daarom heeft elke vakdocent haar/zijn eigen intervisie – buddy om mee te sparren over het inhoudelijke werk of leuke of juist problematische vraagstukken etc.

Les observatie

6. Les-observatie is een een krachtig middel om de professionele ontwikkeling van vakdocenten te bevorderen. Het gebruik van een vast instrument is een belangrijke voorwaarde (in lijn met de adviezen van de PO-raad). De 5e Dag observeert op basis competenties, kwaliteitsbeleid en het toezichtkader van de Onderwijsinspectie en richt zich op Handelingsgericht werken  vanuit de leraar-leerling-interactie, uitgaande van de procesgerichte didactiek. 

In de eerste 3 maanden van de eerste inzet van een vakdocent, wordt de les-observatie toegepast. Dit enerzijds als finale ‘analyse’ van de bekwaamheid van de vakdocent, maar vooral ook als startpunt van verdere groei middels coaching en bijvoorbeeld ..de kennisbank.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email